آلودگی های دریایی

به نظر می رسد تقریبا هر روز یک داستان در مورد آلودگی یک یا چند نوع دیگر وجود دارد، در غذائی که می خوریم، آبی که می خوریم و هوایی که نفس می کشیم. اغلب اقدامات خود ما انسانها به این آلودگی منجر می شود و در بسیاری موارد ما می توانیم در مورد آن […]